วิดีโอใหญ่

ข่าวกิจกรรม

การอบรมการกรอกมาตรฐานงานในแบบฟ...

7/5/2019 11:40:46 AM
การอบรมการกรอกมาตรฐานงานในแบบฟอร์มบันทึกและจัดเก็บองค์ความรู้ Knowledge Capture Form : KCF ในระบบ KMS ให้แก่ Publisher ของหน่วย รุ่นที่ ๒ ณ ที่ตั้งบางซื...

การอบรมการใช้งานระบบสื่อสังคมอ...

7/5/2019 11:31:23 AM
การอบรมการใช้งานระบบสื่อสังคมออนไลน์ ทอ. (RTAF Social) รุ่นที่ ๒ ให้แก่ ขรก.ชอ. ณ ที่ตั้งบางซื่อ วันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๒

คณะอนุกรรมการตัดสินผลงานที่เสร...

5/17/2019 12:06:39 PM
คณะอนุกรรมการตัดสินผลงานที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ติดตามและประเมินผลกลุ่มกิจกรรมของกรมช่างอากาศ

กองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่างอากาศ...

7/20/2018 3:04:10 PM
กองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่างอากาศ จัดการอบรมการใช้ระบบงานการจัดการความรู้ ระดับผู้นำความรู้เข้าระบบ (Publisher) ให้แก่ตัวแทนหน่วย โดยมี น.อ.ยุคนธร พึ่งทองห...

การฝึกอบรมการใช้ระบบงานการจัดก...

7/17/2018 11:05:27 AM
การฝึกอบรมการใช้ระบบงานการจัดการความรู้ ทอ. ระดับผู้นำความรู้เข้าระบบ (Publisher) ของ นขต.ชอ. วันที่ ๑๓ ก.ค.๖๑

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้...

6/19/2018 1:48:50 PM
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสื่อสังคมออนไลน์ (RTAF Social) ให้แก่ผู้แทนหน่วย นขต.ชอ. ณ ที่ตั้งตาคลี เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค.๖๑

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้...

6/19/2018 1:46:21 PM
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสื่อสังคมออนไลน์ (RTAF Social) ให้แก่ผู้แทนหน่วย นขต.ชอ. ณ ที่ตั้งบางซื่อ เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค.๖๑

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้...

6/14/2018 11:30:17 AM
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสื่อสังคมออนไลน์ (RTAF Social) ให้แก่ผู้แทนหน่วย นขต.ชอ. ณ ที่ตั้งโคกกระเทียม (กองซ่อมอากาศยาน ๒ กรมช่างอากาศ) เมื่...

ผู้บังคับบัญชา

 
พลอากาศโท ภาณุวัชร์  เปี่ยมศรี

เจ้ากรมช่างอากาศ

วิสัยทัศน์ กรมช่างอากาศ

"เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบซ่อม สร้างอากาศยาน ให้มีความปลอดภัยและเป็นมาตรฐานสากล"

    

ส่วนท้าย

Administrator