การนำเสนอการประกวดผลงานกลุ่มกิ...

กลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน ๔ กลุ่ม ประเภท KM (๓ กลุ่ม) และ QCC (๑ กลุ่ม) นำเสนอการประกวดผลงานกลุ่มกิจกรรมฯ รอบแรก ผ่านระบบ VCT ณ ห้องประชุม JMOC (ชอ. ณ ที่ตั้งบางซื่อ) และ ห้องประชุม กซย.ชอ. เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค.๖๓

ประเภทกิจกรรมฯ KM (๓ กลุ่ม)

  • กลุ่ม Argon Team 2020  (สังกัด กรง.ชอ.)
  • กลุ่ม EMD 2020  (สังกัด กซย.ชอ.)
  • กลุ่ม SUPER TICRIS  (สังกัด กวก.ชอ.)

 

ประเภทกลุ่มกิจกรรมฯ QCC (๑ กลุ่ม)

  • กลุ่ม รวมพลัง Assemble Team (สังกัด กซย.ชอ.)

 

วิสัยทัศน์ กรมช่างอากาศ

"เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบซ่อม สร้างอากาศยาน ให้มีความปลอดภัยและเป็นมาตรฐานสากล"
 
 
 

    

ส่วนท้าย

Administrator