คณะอนุกรรมการตัดสินผลงานที่เสร...

พลอากาศตรี กิจสม พันธุ์โกศล เสนาธิการ กรมช่างอากาศ เป็นประธานในการต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินผลงานที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ซึ่งเดินทางมาตรวจติดตามและประเมินผลกลุ่มกิจกรรมของกรมช่างอากาศ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเวชยันต์รังสฤษฎ์ กรมช่างอากาศ

วิสัยทัศน์ กรมช่างอากาศ

"เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบซ่อม สร้างอากาศยาน ให้มีความปลอดภัยและเป็นมาตรฐานสากล"
 
 
 

    

ส่วนท้าย

Administrator