การคัดเลือกกลุ่มกิจกรรมที่เสริ...

พลอากาศตรี พงศ์สมิทธ์ สุขรวย ประธานคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อน กรมช่างอากาศ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ กรมช่างอากาศ เป็นประธานการประชุมเพื่อคัดเลือกกลุ่มกิจกรรมฯ นำเสนอผลงานเพื่อเข้าประกวดในระดับกองทัพอากาศ ณ ห้องประชุมเวชยันต์รังสฤษฎ์ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีกลุ่มกิจกรรมฯ ดังนี้

ประเภท KM (๘ กลุ่ม)

  • กลุ่ม Main Fuel Pump (สังกัด กซภ.ชอ.)
  • กลุ่ม Argon Team 2020 (สังกัด กรง.ชอ.)
  • กลุ่ม สายฟ้า  (สังกัด กพช.ชอ.)
  • กลุ่ม EMD2020  (สังกัด กซย.ชอ.)
  • กลุ่ม SUPER TICRIS  (สังกัด กวก.ชอ.)
  • กลุ่ม INSIDE QC TEAM  (สังกัด กซอ.๑ ชอ.)
  • กลุ่ม สื่อสาร  (สังกัด กรก.ชอ.)
  • กลุ่ม GO TOGETHER (สังกัด กรก.ชอ.)

ประเภท QCC (๒ กลุ่ม)

  • กลุ่ม PURE WATER (สังกัด กซอ.๑ ชอ.)
  • กลุ่ม รวมพลัง (สังกัด กซย.ชอ.)

วิสัยทัศน์ กรมช่างอากาศ

"เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบซ่อม สร้างอากาศยาน ให้มีความปลอดภัยและเป็นมาตรฐานสากล"
 
 
 

    

ส่วนท้าย

Administrator